19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами

1. Мета

Цей Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами (далі - Порядок) встановлює організацію попередніх і періодичних медичних оглядів працівників Товариства.

2. Область поширення

Цей Порядок поширюється на всі підрозділи Товариства.

Порядок є керівництвом по створенню та вдосконаленню системи управління охороною праці в Товаристві, а також інтеграції елементів цієї системи в якості складової частини загальної політики і управлінських заходів.

3. Нормативні посилання

У цьому Порядку є посилання:

 • на Трудовий кодекс РФ (далі - ТК РФ);
 • наказ Міністерства охорони здоров'я Росії від 12.04.2011 № 302Н «Про затвердження переліків шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і робіт, при виконанні яких проводяться обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди (обстеження), та Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці »(далі - Наказ № 302Н).

Про сучасний стан і перспективи розвитку системи обов'язкових медичних оглядів ви дізнаєтеся, відвідавши

4. Терміни та позначення

Безпечні умови праці, безпеку праці - умови праці, при яких впливу на працюючих шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів виключено або рівні їх впливу не перевищують встановлених нормативів.

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його захворювання.

Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його травми.

Нещасний випадок на виробництві - подія, в результаті якого працівник отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором та в інших встановлених Федеральним законом випадках як на території організації, так і за її межами або під час проходження до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому організацією, і яке спричинило необхідність перекладу працівника на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його Мерт.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання працівника, що є результатом впливу на нього шкідливого (их) виробничого (их) фактора (ів) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи

Оцінка стану здоров'я працівників - процедури оцінки стану здоров'я працівників шляхом медичних оглядів.

Виробнича діяльність - сукупність дій працівників із застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання різних видів послуг.

Працівник - особа, яка перебуває в трудових відносинах з Товариством.

Роботодавець - Суспільство.

Робоче місце - місце, де працівник повинен знаходитись або куди йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця.

Засоби індивідуального і колективного захисту працівників - технічні засоби, що використовуються для запобігання або зменшення впливу на працівників шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення.

Вимоги охорони праці - державні нормативні вимоги охорони праці та вимоги охорони праці, встановлені правилами та інструкціями з охорони праці.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника.

Система управління охороною праці - сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою елементів загальної системи управління, яка включає в себе організаційну структуру, що виконує функції управління щодо забезпечення охорони праці з використанням людських, технічних і фінансових ресурсів.

5. Основна частина

5.1. загальні положення

1. Попередні медичні огляди (обстеження) при вступі на роботу проводяться з метою визначення відповідності стану здоров'я працівника, яка йому доручається.

2. Періодичні медичні огляди (обстеження) проводяться з метою:

 • динамічного спостереження за станом здоров'я працівників, своєчасного виявлення початкових форм професійних захворювань, ранніх ознак впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів на стан здоров'я працівників, формування груп ризику;
 • показаннями для продовження роботи, пов'язаної з впливом шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів;
 • своєчасного проведення профілактичних і реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і відновлення працездатності працівників.

3. Попередні і періодичні медичні огляди працівників проводяться медичними організаціями, які мають відповідну ліцензію.

4. Працівники, зайняті на шкідливих роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами протягом п'яти і більше років, періодичні медичні огляди (обстеження) проходять в центрах профпатології та інших медичних організаціях, що мають ліцензії на експертизу професійної придатності і експертизу зв'язку захворювання з професією, один раз в п'ять років.

5.2. Порядок проведення медичних оглядів

1. Керівники підрозділів спільно з фахівцем з охорони праці, керуючись державними, регіональними і локальними нормативними правовими актами, результатами спеціальної оцінки умов праці визначають контингент працівників, які підлягають медичним оглядам ( Додаток 1 ).

2. На підставі контингенту вони складають поіменний список осіб ( Додаток 2 ), Які підлягають періодичним медичним оглядам (обстеженням), із зазначенням основних і суміжних професій працівників і видів виконуваних ними робіт, шкідливих робіт і шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, що впливають на працівників.

3. Керівники підрозділів стверджують поіменний список осіб і в 10-денний термін направляють його в територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за фактичним місцем знаходження роботодавця. Після чого списки направляють (за 2 місяці до початку огляду) в медичну організацію, з якою укладено договір на проведення періодичних медичних оглядів (обстежень).

4. Департамент персоналу на підставі списків підрозділів складає зведений по Товариству список осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (обстеженням), із зазначенням основних і суміжних професій працівників і видів виконуваних ними робіт, шкідливих робіт і шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, що впливають на працівників.

5. Знову приймається працівникові або працівникові, перекладному на робоче місце з іншими шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами, співробітник Департаменту персоналу видає на руки направлення на попередній медичний огляд, з переліком шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів, наявних на робочому місці.

6. Працівник для проходження попереднього медичного огляду (обстеження) представляє напрямок, в якому зазначаються шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори та шкідливі роботи, а також паспорт або інший документ, що його замінює, амбулаторну карту або виписку з неї з результатами періодичних оглядів по місця попередніх робіт і у випадках, передбачених законодавством РФ, - рішення лікарської психіатричної комісії.

7. Медичний огляд проводить медична комісія, головою якої призначається лікар-профпатолог або лікар іншої спеціальності, що має професійну підготовку з профпатології, членами комісії - фахівці, що пройшли в рамках своєї спеціальності підготовку з професійної патології. Комісія визначає види і обсяги необхідних досліджень, з урахуванням специфіки діючих виробничих факторів і медичних протипоказань до здійснення або продовження роботи на підставі діючих нормативних правових актів.

8. Дані періодичного медичного огляду заносяться у вкладиші до амбулаторної медичної карти. Кожен лікар, який бере участь в огляді, дає свій висновок про професійну придатність і при показаннях призначає необхідні лікувально-оздоровчі заходи. Остаточний висновок оформляє голова комісії.

9. Працівникам, які пройшли попередній або періодичний медичний огляд і визнаним придатними до роботи з шкідливими, небезпечними речовинами і виробничими чинниками, видається відповідний висновок, підписаний головою комісії та скріплена печаткою лікувально-профілактичної організації.

Вищевказані медичні висновки про допуск до роботи здаються в Департамент персоналу, де підшиваються в особову справу працівника.

10. Якщо працівник потребує відповідно до медичного висновку у тимчасовому переведенні на іншу роботу на термін до чотирьох місяців, Департамент персоналу готує (у встановлений законодавством термін) пропозиція Генеральному директору про переведення працівника на іншу роботу.

Якщо працівник відмовляється від переведення або відповідна робота в Товаристві відсутня, то наказом Генерального директора працівник відсторонюється на весь зазначений у медичному висновку термін від роботи зі збереженням місця роботи (посади). У період відсторонення від роботи заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків, передбачених ТК РФ, іншими федеральними законами, трудовим договором.

Якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує тимчасове переведення на іншу роботу на термін більше чотирьох місяців або в постійному перекладі, то в разі його відмови від переведення або відсутності в Товаристві відповідної роботи трудовий договір припиняється відповідно до ч. 1 п. 8 ст. 77 ТК РФ.

Якщо при перекладі на іншу роботу, де умови праці відрізняються від попередньої і де є інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що впливають на працівника, то для визначення профпридатності працівника проводиться медичний огляд.

11. Робочий час, витрачений працівником на проходження періодичного медичного огляду, оплачується виходячи з його середнього заробітку.

12. Проходження обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів (обстежень) є обов'язком працівника, і в разі відмови від проходження медогляду або неявки на нього без поважної причини працівник притягується до дисциплінарної відповідальності.

При виявленні відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання роботи, обумовленої трудовим договором, або якщо працівник не пройшов у встановленому порядку обов'язковий попередній або періодичний медичний огляд, він відсторонюється від роботи (не допускається до роботи).

Якщо працівник не пройшов у встановленому порядку обов'язковий попередній або періодичний медичний огляд, він відсторонюється від роботи (не допускається до роботи).

5.3. Основні функції

1. Керівник структурного підрозділу зобов'язаний:

 • скласти в місячний термін після отримання від спеціаліста з охорони праці даних про контингентах осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, поіменний список із зазначенням:
  • основний і суміжних професій працівника і видів виконуваних ним робіт;
  • найменування виробництва, цехів, відділів, професій, шкідливих небезпечних речовин і виробничих факторів, впливу яких зазнають працівники;
  • стажу роботи в даних умовах;
 • направляти в 10-денний термін до територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за фактичним місцем знаходження роботодавця контингент і зведений список працівників, які підлягають медичному профогляду;
 • укладати з медичними організаціями договори на проведення медичних оглядів, здійснювати контроль за їх виконанням;
 • своєчасно направляти працівників на періодичні медичні огляди, а також на позачергові медичні огляди при наявності показань (переклад на роботу з іншими умовами праці, після декретної відпустки і т. п.), вказуючи в напрямках, які видаються на руки працівникам, всі необхідні відомості: перелік шкідливих і небезпечних речовин і виробничих факторів, що впливають на працівників, стаж роботи в даних умовах;
 • не допускати до роботи осіб, які не пройшли попередній або періодичний медичний огляд або не допущених до роботи за медичними показаннями;
 • спільно з Департаментом персоналу підготувати пропозицію Генеральному директору про переведення працівника на іншу роботу в разі профзахворювання або рекомендації медкомісії, викладених в заключному акті профогляду.

2. Директор Департаменту персоналу зобов'язаний:

 • направляти працівників, працевлаштовуємо в Товаристві, на попередній медичний огляд в лікувально-профілактичний заклад, а також на позачергові медогляди при переведенні працівника на роботу з іншими небезпечними і шкідливими факторами;
 • не працевлаштувався працівників, яким протипоказана робота зі шкідливими, небезпечними речовинами і виробничими чинниками на підставі висновку лікарів-фахівців;
 • дотримуючись вимог ТК РФ, виробляти працевлаштування працівників, які отримали профзахворювання, на інші робочі місця.

3. Спеціаліст з охорони праці зобов'язаний:

 • визначати контингент працівників, які підлягають медичним оглядам, керуючись державними, регіональними і локальними нормативними правовими актами, результатами спеціальної оцінки умов праці, результатами виробничого контролю за дотриманням санітарних правил і виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів;
 • здійснювати контроль за своєчасним проведенням медичних профоглядів і їх фінансуванням;
 • здійснювати узгодження з керівниками структурних підрозділів договорів з медичними організаціями на проведення медичних оглядів, здійснювати контроль за їх виконанням;
 • надавати керівникам підрозділів методичну та консультаційну допомогу: постачати необхідною документацією, проводити консультації, брати участь у вирішенні спірних і специфічних питань.

6. Прикінцеві положення

Цей Порядок визначає права, обов'язки і відповідальність працівників Товариства. Права, обов'язки працівників, визначені цим Порядком, обов'язкові до застосування і виконання працівниками в частині, що їх стосується. За невикористання прав і невиконання обов'язків керівники підрозділів можуть бути притягнуті до наступних видів відповідальності:

 • дисциплінарної в порядку і на умовах, визначених ТК РФ;
 • адміністративної в порядку і на умовах, визначених Кодексом РФ про адміністративні правопорушення;
 • кримінальної в порядку і на умовах, визначених Кримінальним кодексом РФ.

Цей Порядок набирає чинності з моменту його затвердження розпорядчим документом по Товариству. Зміни, доповнення, скасування цього Порядку оформлюється відповідним розпорядчим документом по Товариству.

7. Відповідальність

Відповідальність за дотримання процедур, викладених в цьому Порядку, покладається на Департамент персоналу, спеціаліста з охорони праці та керівників підрозділів.

Додаток 1
Додаток 1

Додаток 2
Додаток 2